True West - It  Wiere Westen
 

In titel dy’t in soarte fan twadieling teweechbringt. Wat is der noch mear? Is der neist dit “Wiere Westen” noch in oar? Is dit echt? Is dit skyn?

Yn dit stik sjogge wy de bruorren Lee en Austin dy ’t beiden op syk binne nei harren “Wiere Westen”. Yn in spikerhurde konfrontaasje probearje se byinoar dy talinten te ûntfotseljen dy ’t se tinke nedich te hawwen om harren “Wiere Westen” te ferwêzentlikjen. Twivel, by beide oanwêzich, fersterket it idee dat it libben fan de oar krekt dy mearwearde hat dy ’t by harren ûntbrekt.

De striid dy ’t dit opsmyt tusken Lee en Austin is der ien sûnder winner. Eins is harren gefjocht in gefjocht mei harren sels. Miskien wol de twastriid dêr ’t elkenien út en troch mei wrakselet.

True West giet feitliks oer twa kanten binnen ien karakter. It is in autobiografysk gegeven fan skriuwer fan it stik Sam Shepard, waans libben skaaimerke is troch oan de iene kant syn skriuwerstalint en oan de oare kant syn ivige drang nei it primitive, rûge libben fan seks, drugs en rock ’n roll.

~ Dirk de Vries ~

Kaarten foar de Fryske premjère fan True West yn Café de Ree yn Reahûs binne fia de knop hjirûnder te bestellen.
6, 7, 13 & 14 oktober 2023.

Alle foarstellingen binne útferkocht!

True West

Chris Marijt


Lee

Chris is al fan jongs ôf oan dwaande mei teater. Hy wie yn 2022 ûnder oare te sjen yn 'Hid Hero' yn syn geboarteplak Boalsert, 'de Trochknaller' yn Makkum en 'Door het donker' yn Snits.

Theo Jager


Austin 

Op skoalle die bliken dat it toanielspyljen Theo wol lei. Sûnt syn 23e gie it echt los. Hy spilet al jierren by Teater Snits en sa no en dan earne oars yn de provinsje. En no dus ek by it mei Chris oprjochte TC Teater.

Marius den Otter


Saul 

Marius is fan syn studintentiid ôf belibbe troch aktearjen en is sûnt net mear opholden. In soad ymproteater en geregeld ek in toanielstik. Meast resint yn 'Hid Hero' en 'Fanny en Marius'

Matthie Silvius


Mem 

Sûnt har 25e spilet Matthie foar Krite/Teater Snits, tuskentroch by Probe en fanôf har 50e skreau se de teksten foar de Bonte Sneeker Avond. Hjir spile sy de rol fan Molly.

Dirk de Vries

Rezjy

Sûnt 1993 is Dirk yn it besit fan it lânlike sertifikaat "Regisseur Amateurtheater" Fanôf dy tiid regissearre Dirk twa produksjes yn it jier. De lêste jierren regissearre Dirk in soad yn Snits.

Mayra Hondema

Produksje 

Mayra hat op har 17e de Snitser musicaloplieding MUZT ôfrûne. Mayra spilet sels by Teater Snits en docht  somtiden oare produksjes yn de provinsje. Mayra wie yn 2022 ûnder oare te sjen yn 'Hid Hero' yn Boalsert en 'Door het donker' yn Snits. 

Café de Ree 

Lokaasje

Cafê de Ree is fêstige yn Reahûs. Dit doarp telt 180 ynwenners en leit oan de Slachtedyk. It kafee waard yn 1895 boud, flak njonken de tsjerke sa 't it destiids hearde yn in katolyk doarp.
Yn 2018 hawwe kafeehâlders Mark en Liset Storteboom harren kafee flink ferboud.

FRL Producties

Technyk

Yn 2020 is FRL Producties opset troch Henk-Jan Krijgsman en yntusken bestiet it team út in kameraman, in editor, in lûdsman, in ljocht /lûdstechnikus, in fotograaf, in regisseur én ferskate runners. Mei elkoar soargje sy foar in soad prachtige produksjes en kleurrike ljochteffekten op elk poadium.


True West wurdt mei mooglik makke troch: