True West

Op 6, 7, 13 & 14 oktober 2023 spile TC Teater har earste produksje. Yn Reahûs spilen wy de Fryske premjêre fan True West. In stik fan Sam Shepard, oersetten troch Baukje Stavinga. Foto's fan dizze útfieringen binne te finen ûnder de kop foto's. Resinsjes fan True West binne hjirûnder te lêzen. True West is fjouwer kear foar in útferkochte seal opfierd. 

Cast & Crew True West

Chris Marijt


- Lee

Theo Jager


- Austin

Matthie Silvius


- Mem

Marius den Otter

- Saul

Dirk de Vries

- Rezjy

Mayra Hondema

- Produksje

Café de Ree

- Lokaasje

FRL Producties

- Technyk

Resinsjes True West

Fia ûndersteande knoppen binne de resinsjes fan 
True West te lêzen. 

True West is mei mooglik makke troch: