True West - 6, 7, 13 & 14 oktober 2023

De foto's binne makke troch: Monique Rijpstra, Leo Veldhuizen en Pieta de Vries