Oer ús

Wy, Chris en Theo, woenen sels ris in stik op poaten sette. Om dit te realisearjen hawwe wy Stifting TC Teater oprjochte. Tegearre mei Mayra foarmje wy it bestjoer. Mei TC Teater sette wy yn oktober 2023 ús earste produksje op tou. De Fryske premjère fan True West. 
 
Wy hoopje dy te sjen by ien fan ús foarstellingen!

It Bestjoer

Chris Marijt

Oprjochter & foarsitter fan 
TC Teater.

Theo Jager

Oprjochter & ponghâlder fan 
TC Teater.

Mayra Hondema

Produksjelieder & sekretaris fan 
TC Teater.